ULVAC

Hệ thống mạ cuộn

Dòng EWA

Máy cuộn loại gia nhiệt IH để mạkim loại và vật liệu bị oxy hóa.Các cơ chế tiền xử lý / sau điều trị khác nhau có thể được cài đặt để tối ưu hóa các điều kiện của quy trình.Có thể cài đặt nhiều màn hình khác nhau như màn hình độ dày màng, màn hình điện trở.

Dòng EWE

Máy mạ cuộn  kiểu gia nhiệt RH để kim loại hóa chất dẻo.

Dòng SPW

Máy mạ cuộn cho nhiều lớp như màng quang học và màng kim loại trên màng Multylaer nhựa có thể được hình thành cùng một lúc bằng cách tách bầu không khí giữa các máy quay.